KOSGEB DESTEKLERİ

30 okunma Ekim 2021

1990 yılında kurulan Küçük ve Ortaboy İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı envanterinde olan kuruluşlara girişimci hibeleri, danışmanlık, teknoloji merkezi ve labaratuar kurma, iş geliştirme ve büyütme gibi yatırımların finansmanında kaynak destekleri sunmaktadır.

 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sicil kayıtlarında 3 milyon 652 bin civarında ülkemizde işletme bulunmaktadır. KOSGEB’in hedefindeki KOBİ firma sayısı 3 milyon 138 bin dolayında olup %86 oranındaki kuruluşumuz küçük ve orta boy işletmedir. Türkiye’nin istihdamının % 93,6’sı KOBİ nitelikli işletmelere aittir.  

 

KOSGEB’in envanterindeki firma sayısı 76 bin 871 adettir. Ülkemizdeki KOBİ firmalarının % 2,5’luk kısmı ancak KOSGEB envanterinde bulunmakta, desteklere başvuru gerçekleştirecek olan firma sayısı  maalesef çok küçük bir oranı kapsamaktadır. Bu rakamların ışığında KOSGEB desteğine ulaşma yönünde bilgi sahibi olan ve envantere giriş yapan kuruluş sayısının az olmasının nedeni iletişim ve bilgilendirilme noksanlığı, bürokratik engellere dönük ön yargılar ve firmaların verilerini paylaşmada duydukları endişe akla gelmektedir.

 

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için kurumlarımızın ilk yapması gereken Başkanlığın web sahifesinden veri envanterine kayıtlanmaktır. KOSGEB web sahifesi www.kosgeb.gov.tr adresi olarak tanımlanmaktadır. Kayıt için genel bilgi formunu içeren Beyannameyi doldurmakla işe başlamak gerekmektedir. Beyannamede Kimlik No, işletme adı, şirket türü, kuruluş yılı, kayıtlı vergi dairesi, sicil no, SGK işyeri no, işletmenin bulunduğu yer, bağlı bulunulan meslek kuruluşu bilgileri mevcuttur. 

 

Doldurulan beyanname e-hizmet üzerinden Başkanlığa iletilmekte, görevli uzman tarafından bu kayıtlar kontrol edilmekte, telefon görüşmesi yapılması gerekli ise firmaya online bilgi verilmektedir. Uzman ile yapılacak görüşme sonrası envantere kayıtlı olan kuruluşa destekler hakkında bilgi verilmekte, başvuru yapabileceği destek unsurları anlatılmaktadır. 

 

KOSGEB, günümüzde geri ödemesiz ve geri ödemeli olmak üzere yılda toplam 2 milyar liranın üzerindeki kaynağı kobi kuruluşlarımıza tahsis etmektedir. KOSGEB’in girişimcilerimize tahsis ettiği kaynak 2016 yılında 450 milyon lira iken son dört yılda girişimcilere tahsis edilen destek 5 kat civarında artış göstermiştir.

 

Kobi kuruluşları ihtiyaçları çerçevesinde girişimcilik, Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destekleri, Araştırma Geliştirme, İşletme Geliştirme ve Büyüme, Kobi Finansmanı, Labaratuar Hizmetleri, Teknoloji Geliştirme Merkezi Kurma ve Danışmanlık Hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Girişimci desteği, Covid-19 hızlı desteği, arge desteği, iş geliştirme ve büyütme desteği kısaca şöyledir.

 

Girişimci Desteği, geleneksel girişimci ve ileri girişimci destekleri olmak üzere iki gruba yöneliktir. 

 

Geleneksel girişimci destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Desteklerden yararlanacaklar Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamaları gerekmektedir. Girişimci Eğitimleri online olarak verilmektedir. Geleneksel Girişimci Eğitimi, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmalarını kapsamaktadır. Bu eğitimi hem geleneksel sektörlerde işyeri açmak isteyen girişimciler hem de İleri Girişimci Eğitimine katılmak isteyen girişimcilere yöneliktir. Eğitimde genel işletmecilik, girişimcilik ile ilgili yasal düzenlemeler, iş planı yapma, muhasebe ve finansal bilgiler verilmektedir. Girişimci desteğine başvuracaklara 65.000 liraya kadar geri ödemesiz kaynak tahsisi yapılmaktadır. Demirbaş, donanım ve mefruşat giderlerinin karşılanması yanında işletme sermayesi harcamalarında bu kaynak yeni girişimciler tarafından kullanılmaktadır. 

 

İleri girişimci desteği, Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konularında  faaliyet gösteren işletmelere destek başvurusu imkanı verilmektedir. İleri Girişimci Eğitimi; yenilikçi, orta yüksek/ileri teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konularındaki sektörlerde işyeri açarak, ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat kabiliyeti olan, istihdam potansiyeli yüksek, marka değeri oluşturabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerdeki firmalar İleri Girişimcilik Program Desteğinden 365.000 lira destek alabilmektedirler.  

 

Mikro ve Küçük İşletmeler Hızlı Destekleri, bu destek programının amacı; COVID-19 salgınından etkilenen öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamaktır. Program kapsamında MKİ’lerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere; program başvurusunda MKİ’lerden alınan taahhütnamedeki geri ödeme taahhütleri esas alınarak, teminat veya bunun yerine başka bir belge temin edilmeksizin geri ödemeli destek verilmektedir. Mikro işletmelere ödenebilecek desteğin üst limiti; ödemeye esas her bir ay için 10.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL’dir. Küçük işletmelere ödenebilecek desteğin üst limiti; ödemeye esas her bir ay için 25.000 TL olmak üzere toplam 75.000 TL’dir. İkinci bileşenden yararlanacak yenilikçi genç MKİ’ler için toplam destek üst limiti 55.000 - 100.000  liradır.

 

Araştırma ve Geliştirme Desteği, Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır. Desteklerden yararlanacak kurum ve kuruluşların proje giderlerinin 750.000-6.000.000 bölümü finanse edilmektedir. 

 

İşletme Geliştirme ve Büyüme Desteği, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yurtiçi ve dışı fuarlara katılım, nitelikli eleman istihdamı, tasarım, sınai mülkiyet, belgelendirme, test ve analiz, enerji verimliliği, bağımsız denetim, teknik danışmanlık gibi konularda 480.000 liraya kadar harcamalar desteklenmektedir. 

 

Ortak İş Geliştirme Desteği, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır. Birleşme ve iş geliştirme de bu destek için 10 milyon liralık finansman sağlanmaktadır.